eruDITA: Authoring

Inspirisan konceptom “Objekata Učenja” i ideologijom “SlideDoc”

Sve funkcije za kreiranje sadržaja kurseva su raspoložive preko naredbi posebnog erudita ribona

 

Ribon

Proces pripreme lekcija

Na  slici desno prikazano je 9 tipičnih koraka  u kreiranju lekcija. Prikazani proces može biti više puta ponavljan sve dok autor ili recenzent lekcije ne bude zadovoljan sadržajem.

 1. Priprema strukture lekcije podrazumeva izbor OU, definisanje naslova i redosleda OU.
 2. Priprema materijala podrazumeva pripremu slika, izbor eksternih izvora sadržaja i td.
 3. Kreiranje lokalne strukture foldera u kojoj se smešta nastavni sadržaj.
 4. Pokretanje  PPT  i izbor odgovarajućeg templejta.
 5. Unos naslova lekcije i kreiranje strukture lekcije korišćenjem separator slajdova za OU.
 6. Unos materijala OU se realizuje preko posebnih sladova za sekcije.
 7. Formalna ispravnost unešenog sadržaja obezbeđuju posebne naredbe.
 8. Prosleđivanje sdaržaja na dalju obradu i objavljivanje putem e-maila ili direktnim izvozom u repozitorij OU.

 

 

Koncept šablona (templates)

Autori lekcija generišu kompletanu strukturu lekcija, pišu sadržaj pojedinih objekata učenja i definišu vizuelni izgled u skladu sa predefinisanim elementima šablona za lekcije.

eruDITA templejt se sastoji iz 45 različitih slajdova. Njihovo korišćenje je ograničeno predefinisanom strukturom lekcije.

Šabloni lekcija podržavaju ideologiju struktuiranog načina pisanja i DITA standarda za format zapisa.

Struktura lekcija

Na slici desno prikazana je struktura lekcije predefinsana erudita templejtom.

Svaka lekcija je sastavljena od:

 1. jednog naslovnog slajda
 2. do 3 uvodnih slajdova
 3. do 3 slajdova za sadržaj (TOC slide)
 4. do 14 separator slajdova za objekte učenja
 5. prozvoljnog broja slajdova za sadržaj objekata učenja i proveru znanja

Svaki slajd iz ove grupe ima svoju internu strukturu kojom se obezbeđuje formalnu i suštinsku konzistentnost sadržaja i punu primenu ideologije struktuiranog i konciznog pisanja.

Funkcije

 1. Naglašavanje i markiranje tekstova (emphasize)
 2. Dodavanje elemenata sadržaja (eruDITA insert):
  • Tekst područja
  • grafičkih elementa
  • Programskih kodova
  • Matematičkih formula
  • referenci na eksterne sadržaje
 3. Kontrola ispravnosti forme LC slajda
 4. Kontrola i provera ispravnosti strukture lekcije i OU
 5. Slanje lekcije na dalju obradu
 6. Automatska podela lekcije na objekte učenja
 7. Konverzija lekcije u DITA format